T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Mudanya Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Mudanya Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim

Güncelleme Tarihi: 08/01/2020
WhatsApp Image 2019-12-02 at 10.47.42.jpeg                                                                                                                                      EĞİTİM HEMŞİRESİ CANAN KEKEÇ YILMAZ

KURUMUMUZDA HİZMETİÇİ EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ


Hizmet içi eğitim, kişiyi işi ile kesin hukuki ilişkisinin kurulduğu tarihten, işten ayrıldığı tarihe kadar geçen süre içinde, işin gerektirdiği performans düzeyine ulaşması için gereken bilgi ve beceri ve davranışların sistemli bir şekilde öğretilmesi sürecidir.

 

Başka bir tanıma göre ise hizmet içi eğitim, “kamu görevlilerinin hizmete yatkınlığını sağlamak, verimliliklerini artırmak ve gelecekteki görev ve sorumlulukları için yetiştirme amacıyla kurum içinde ya da kurum dışında, iş başında ya da iş dışında başvurulan eğitim etkinlikleridir”.

 

Bilim ve teknolojideki gelişmeler, her meslek mensubunun yeni bilgi ve teknolojileri öğrenmesini ve bu konularda kendilerini yetiştirmesini zorunlu kılmaktadır. Bilgi toplumunda kurumlar artık çalışanlarında çok yönlü ve ustalaşmış beceri sahibi olma, karmaşık kurum içi ve kurum dışı ilişkileri kavrayabilme yeterliliği ve etkili ekip çalışmasına uyum yeteneği gibi özellikler aramaktadır. Bu bağlamda kamu kurumlarında hizmet içi eğitimlerin yeri ve önemi yadsınamaz hale gelmiştir.

 

Eğitim Birimi olarak amacımız;


 

Kurumumuz bünyesinde sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesi için, dünyadaki gelişmeleri takip ederek yaşanan gelişim ve değişimleri, sunulan sağlık bakım hizmetine yansıtmaktır.

 

Eğitim Birimi olarak hedeflerimiz;


 

 • İşe yeni başlayan personelin kuruma uyumunu sağlamak, mesleğine olan bağlılığını artırmak
 • Personelin moralini yükseltmek,
 • Personele kurumun amaç, ilke ve politikalarını bir bütünlük içinde kavratacak becerileri kazandırmak,
 • İşin gerektirdiği temel mesleki becerileri kazandırmanın yanı sıra eğitim eksikliklerini tamamlamak,
 • Farklı kurumlarda çalışan personelin tanışıp-kaynaşmalarını sağlamak,
 • Bilim, teknoloji, ekonomi ve iş hayatında meydana gelen gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlamak, iş yöntem ve tekniklerini geliştirmek,
 • Kurumun sunduğu hizmetin nitelik, nicelik ve verimliliğini artırmak,
 • Hizmet sunumu aşamasında karşılaşılacak hataları ve iş kazalarını azaltmak,
 • Personele zaman yönetimini öğreterek fazla mesai ihtiyacını ortadan kaldırmak, birden fazla iş yapabilme özelliği kazandırmak.

EĞİTİM KOMİTESİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI


 • Hastanede çalışan tüm çalışanların eğitim ihtiyacını belirlemek amacı ile eğitim talep formu kullanılmasını sağlar.
 • Çalışanlar tarafından gelen eğitim talepleri ve yapılması gerekli olan eğitimleri yıllık eğitim planı listesinde planlar.
 • Performans ve Kalite Birimi Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve varsa diğer komitelerden eğitim planını yıllık eğitim planı içinde değerlendirir.
 • Planlanmış olan bu eğitimlerin verilmesi konusunda kişilerle iletişime geçilmesi ve organizasyonun gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Yapılan her eğitimde eğitim öncesi ve sonrasında değerlendirme formunun kullanılmasını sağlar.
 • Katılımcıların sayısını ve kişileri belirlemek amacı ile eğitim katılım formunun doldurulması ve imzalanmasını sağlar.
 • Eğitim ortamındaki fiziksel uygunluğu ve araç gereç durumunu değerlendirir, ihtiyaç halinde gerekli talepleri yapar.
 • Hastane çalışanlarının ortalama kişi başına düşen eğitim saati hesaplamasını yapar.
 • Çalışanların kurum içi almış oldukları eğitimin eğitim dosyalarında bulundurulmasını sağlar.
 • Komite toplantıları ve tüm uygulamalara ilişkin dokümantasyonların dosyalanmasını, arşivlenmesini ve takibini yaparlar.
 • Komite toplantıları komite üyelerine en az üç iş günü öncesinden toplantı gündemi ile birlikte yazılı veya sözel olarak duyurulur.
 • Diğer komite ve kurullarla işbirliği içinde çalışır.

 

EĞİTİM HEMŞİRESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI


 

 • Hemşirelik personelinin oryantasyon ve hizmet içi eğitim gereksinimlerini belirler, öncelikleri saptar.
 • Yönetmeliğine göre yapılandırılmış ve yönetmelikte geçen Hizmet Kalite Standartları eğitimlerini planlayıp yapmak.
 • Kurumun ve hizmet alanlarının gereksinimlerine göre hizmet içi eğitim konularını belirler.
 • Personelin eğitim programları, uygulanması, sorun ve gereksinimler konusunda yöneticiye bilgi verir ve danışır.
 • Personel gelişimi için hedef, amaç ve politikalar geliştirir, olanakları seferber eder.
 • Bir yılda en az iki Eğitim Komitesini toplayarak sekretaryasını yapmak.
 • Eğitime katılan personelin katılım yüzdesini hesaplamak
 • Tüm eğitim programlarını hazırlar, organize eder ve yürütür.
 • Eğitim materyali geliştirme, satın alma ve mevcutların kullanılmasını sağlar.
 • Personelin mesleki gelişimi için hastane dışındaki seminer, kongre, eğitim kursları vb. olanakların sağlanmasında resmi yazışmaları yapar, koordine eder.
 • Eğitim programlarını değerlendirmek için gerekli kayıt sistemleri geliştirir.
 • Eğitim programlarını sistematik olarak değerlendirir ve gerekirse değişiklikler yapar.
 • Eğitim kaynaklarının sağlanması ve kullanımında diğer ilgili bölümler ile işbirliği yapar.
 • Eğitim programlarına katkıda bulunacak eğitimciler ile koordinasyon sağlar.
 • Eğitim programları ve katılanlara ilişkin sürekli ve doğru kayıtları tutar ve saklar.
 • Hemşirelik personelinin eğitim gereksinimleri ve kendilerini geliştirmeleri için bireysel danışmanlık yapar.
 • Hemşirelik hizmetlerinde kullanılan formların gözden geçirilmesi ve değerlendirme çalışmalarına katılır.
 • Hemşirelik ve hizmetleriyle ilgili araştırmalar yapar ve araştırmalara katılır.
 • Tüm çalışmaları etik kurallara uyarak hasta hakları doğrultusunda yapar.
 • Güncel mesleki yayınları izler ve hemşirelik personeline duyurur.
 • Mesleki seminer, konferans ve work shop gibi etkinliklere katılır.
 • Hemşirelik personelinin kurum dışı seminer ve kongrelere katılmasında resmi evrakların tanzimine yardım eder, danışmanlık yapar.
 • Sağlık Müdürlüğünün eğitim koordinatörlerine yönelik düzenlediği seminerlere katılır.
 • Yaz döneminde meslek liseleri ve sağlık yüksek okullarından staj için gelen hemşire, ebe, sağlık memurunun staj evraklarını dosyalar, çalışmalarını programlar, ilgili şeflerle birlikte değerlendirmelerini yapar ve sağlık müdürlüğü yoluyla okullarına değerlendirme formlarının gönderilmesini sağlar.
 • Kurum içinde staj için gelen öğrenci ve öğretmenlere danışmanlık yapar. Başhekimlikçe uygulanan ve geliştirilen kalite politikalarına uyar, verilen görevleri yerine getirir. Kendisine verilen dokümanların ve ilgili kayıtların saklanmasından sorumludur.

 

1-Hizmet İçi Eğitim: Hizmet içi eğitim planı hazırlanırken; her yıl Ekim ayında Eğitim talep formu ile tüm personelden eğitim talepleri alınır,

 • Bir önceki eğitim dönemi değerlendirmeleri sonucu elde edilen veriler dikkate alınır,
 • Yeni birimlerin açılması dikkate alınarak yıllık eğitim planı yapılır.
 • Her eğitim öncesinde sunum tarihinden en az iki gün önce konu, konuşmacı, yer, tarih ve saatin belirtildiği duyurular hazırlanır, panolara asılır.  Ayrıca telefon, vb. yollar kullanılarak katılımcılara duyuru yapılır. İhtiyaç duyulan hallerde planda değişiklikler yapılabilir.
 • Verilen hizmet içi eğitimler, eğitim birimince otomasyon sistemine kaydedilir.

2-Oryantasyon Eğitimi: Hastanemize yeni tayin edilen ve hizmet alımı kapsamında göreve başlayan tüm personele eğitim birimi personeli tarafından genel oryantasyon verilir. Yeni tayin olan tüm personele oryantasyon formu, personel birimi tarafından verilerek eğitim birimine yönlendirilir. Hizmet alımı suretiyle göreve başlayan firma elemanları oryantasyon eğitimlerini almaları için, firma şefleri tarafından eğitim birimine yönlendirilir.

 

 3-Birim içi Oryantasyon Eğitimi: Hizmetin gereği olarak hastane içi görev değişikliği yapılan personele görev alacağı birim sorumlusu tarafından birim içi oryantasyon yapılır. Birim içi oryantasyon formu birim sorumlularında bulunur ve yapılan eğitim sonrasında form doldurulmuş olarak eğitim birimine teslim edilir.

 

4-Kurum Dışı Sertifika Programı: Kurum dışında düzenlenen ve katılım belgesi veya sertifika veren çeşitli meslek kurslarına (örn; Hemodiyaliz hemşireliği, CPR eğitimi, kalite vb. ) gidecek personelin yazışmalarının yapılmasını sağlar. Personel şubesi ile koordinasyon kurar. Gerektiğinde eğitim verecek kurumla iletişimi sağlar ve sürdürür ve kişilerin aldığı eğitimler eğitim birimi tarafından otomasyon sistemi üzerinden kayıt edilir.

 

5-Kurum Dışı Seminer Programı: Çeşitli hastane, sağlık okulları ve üniversiteleri, eğitim merkezleri, meslek örgütleri ve bilimsel organizasyonlarca düzenlenen mesleki eğitim seminerleriyle ilgili broşür, afişleri duyurulur. Eğitime katılan personelden eğitim ile ilgili materyal, yazı, bildiri, kitap vs. istenerek değerlendirilir ve eğitim kartlarına eklenir ve kişilerin aldığı eğitimler eğitim birimi tarafından otomasyon sistemi üzerinden kayıt edilir.

 

6-Yardımcı Hizmetlilerin Eğitimi: Tespit edilen ve kişiler tarafından talep edilen eğitim gereksinimlerine göre temizlik, güvenlik, yemek, bilgi işlem ve yönlendirme personeline görevleri ile ilgili eğitimler eğitim birimi tarafından koordine edilir.